Horthy Miklós Polgári Fiú-, és Leányiskola 1930/1931. évi tanév

1930/31. évi tanév

Beiratkozások.
A beírásokat július hó 2-án a pótbeiratkozásokat pedig szeptember 1.-én és 2.-án tartottuk meg. Beiratkozott az I. fiú osztályba 33, II.-ba 23, a III.-ba 21, IV.-be 21 ; I. leányosztályba 50, II.-ba 32, llI.-ba 26, IV.-be 24, azaz 98 fiú és 132 leány. A tanév folyamán még 2 fiú és 3 leány iratkozott be, összesen tehát 235 tanuló.

A tanév megnyitása szeptember hó 3-án történt.

Felmentések (az akkori sajátos nevelési igényű gyermekek kezelése): Testi fogyatkozásukra való tekintettel egyes tárgyak tanulása alól 19 tanuló volt felmentve : csak a tornából 5 leány, csak a kézimunkából 10 leány, a rajz finomabb kivitele alól 2 fiú, torna és kézimunka alól 2 leány. A rajz alól felmentettek az elméleti részt tanulták és a rajzoknak nagy körvonalakban való elkészítését is gyakorolták.
Igazgató úr külön kiemeli év végi beszámolójában, hogy „Az iskola és a szülői ház között minél szorosabb kapcsolatot igyekeztünk teremteni, mert munkánk csak akkor lehet eredményes ha a két legfontosabb tényező az iskola és a szülői ház harmonikusan dolgozik.” Máshol ezt írja: „A környezet nagy hatással van a tanulók magaviseletére. Az iskola feladata, hogy az esetleg kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza. Figyelemmel kísértük tanulóink magatartását nem csak az iskolában hanem azon kívül is iparkodván az iskolai rendtartást a tanulókkal és a szülőkkel betartatni.”

Az oktatás korszerű módszerei között szerepelt a filmvetítés, amely az ismeretek elsajátításának ekkor még új eszköze. A kötelező iskolai filmelőadások a következők voltak: Kis Alföld, Papírgyártás, a Déli-sark állatvilága, Németország, Felfelé az Amazonason, Élelemszerzés módja az állatvilágban, Testnevelés, Élmények az állatok életéből.

Apagyi igazgató úr nem elégedett meg csak a normál tantárgyak oktatásával, hiszen célja a gyermekek minél jobb helyzetbe hozása volt. „Rendkívüli tárgyak. Az előző évekhez hasonlóan ebben a tanévben is gyorsírást, német társalgást, rendkívüli rajzot és hegedűt tanítottunk.”
Mindezeken túl az iskolánkban három három ifjúsági egyesület működött:
a) Petőfi Sándor fiúiskolái önképzőkör, (A tanulókból választott tisztikar tagjai voltak : Válóczy László titkár, Hatvanger József és Topa Károly jegyzők, Dobrovitz József pénztáros.)
Zrínyi Ilona leányiskolái önképzőkör, (ifjúsági tisztviselői voltak: Nagy Ilona titkár, Késmárszky Irén [a későbbi Pesti úti általános iskola tanítónője] és Ujlaky Anna jegyzők, pénztáros Lidl Margit)
b) fiú és leányiskolái sport-kör,
c) Vöröskereszt ifjúsági csoportja külön a fiú és külön a leányiskolában.

Az utolsó tanítási nap június hó 6-án volt. A bizonyítványokat június 18-án a záróünnepély alkalmával osztották ki.

A tanári testület.
Igazgató:
Apagyi Andor, képesítve magyar nyelv, történet, földrajz és énekre. Tanított egészségtant a IV, éneket az I-IV. fiúosztályokban, heti 6 órában. Szolgálati éveinek száma 19 év, polgári iskolánál 13 év.
Rendes tanárok:
Belankáné Strohmayer Ilona, képesítve rajz és mértani rajzra. Tanított rajzot az összes fiú és leány; szépírást az I. és II. leányosztályokban heti 21 órában, ifjúsági könyvtár őre. Szolgálati éveinek száma 13 év.
Bernáth István: képesítve matematika, fizika, kémia, természetrajz és gyorsírásra. Tanított természetrajzot az I-II. fizikát a III. vegytant a IV és mezőgazdaságtant az I-IV. fiúosztályokban, heti 16 órában. Gyorsírást heti 2 órában. Igazgató helyettese. Természetrajz, fizika és kémia szertár őre. Ifjúsági Vöröskeresztegylet fiúcsoport vezető tanára. Szolgálati éveinek száma 12 év.
Jeszenszky Anna; képesítve a magyar és német nyelvre történet és földrajzra. Tanított magyart az I. és III, németet az
I. és II, földrajzot az I. és ill, történetet a III. leány osztályokban heti 23 órában. Német társalgást heti 2 órában. Szolgálati éveinek száma 15 év.
Lautner Gyula : képesítve magyar nyelv, történet és földrajz. Tanított földrajzot I.-IV, tornát I.-IV, fiúosztályokban heti 22 órában. Az ifj. sportkör vezető tanára, a tornaszertár őre. Szolgálati éveinek száma 20 év.
vitéz Lazámé Koch Margit képesítve matematika, fizika, vegytan és természetrajzra. Tanított számtan és mértant I,- IV, kézimunkát I.-IV, leányosztályokban heti 23 órában. Az ifj. Vöröskereszt leány csoportjának vezető tanára. Szolgálati éveinek száma 22 év.
Frenyóné Munkácsy Margit: képesítve matematika, fizika, vegytan, természetrajz és tornára. Tanított számtan és mértant I-IV. fiúosztályokban, tornát I.-IV leányosztályokban, heti 22 órában. A sportkör leánycsoportjának vezető tanára. Szolgálati éveinek száma 13 év.
Schubert Anna: képesítve magyar és német nyelvre, történet és földrajzra Tanított magyart a II. IV németet a II. IV. történet a IV. és éneket az I. IV. leányosztályokban, heti 22 órában. A leányiskolái önképzőkör vezető tanára Szolgálat éveinek száma 22 év.
Dr. Veressné Bruckner Paula : képesítve matematika, fizika, vegytan és természetrajzra. Tanított kézimunkát az I.-IV. fiúosztályokban, természetrajzot I. és II. vegytant a III. és fizikát a IV. leányosztályokban, heti 17 órában. Ásványtani szertár őre. Tantestületi és iskolaszéki jegyző. Szolgálati éveinek száma 20 év.
Wenz Margit: megbízott tanár, képesítve magyar nyelv, történet és földrajzra. Tanított magyart a II. és IV. történetet a II. németet az I.-IV. fiúosztályokban, egészségtant a IV, leányosztályban heti 23 órában. Tanított 11 évet.
Nagy Emma: iskolánkhoz az állam által beosztott polg. isk. rendes tanár, képesítve magyar nyelv, történet és földrajz. Tanított magyart az I. és III. történetet a III, és IV. közgazdaságtant a IV- fiúosztályban, háztartástant a IV. leányosztályban, heti 20 órában. A fiú önképzőkör vezető tanára. Tanított 11 évet.
Hitoktatók:
Hillenbrand Móric, r. k. esperes plébános,
Pátkay Irma, ref. kerületi hitoktató,
Dr. Szabó Lóránd ág, ev. kerületi hitoktató,
Kolb Lajos izr. hitoktató.

Osztályok:
I. Fiú osztály
II. Fiú osztály
III. Fiú osztály
IV. Fiú osztály

Vissza az iskolához