ELEMI ISKOLA

Polgári iskola


Az elemi iskola igazgatói:

Óberle János 1903
Paulinyi Gábor
1923 – 1926

Murai István 1927 – 1939
Hegedűs Imre 1939
Angyal László
Keresztúry István 1945 –

1899 Állami elemi iskola és óvoda

1899 őszén indult meg a XI. utca és a mai Gózon Gyula utca sarkán álló akkor lakatlan házban.

A felvett tanulók száma: 160

Óvoda

Pest, Pilis és Solt vármegyék 1839—40. évi országgyűlési követei 1840. június 8.-án a Karok és Rendekhez intézett jelentése szerint : kívánták egyebek mellett, hogy a kisdedóvó ügyében országos választmány tegyen előmunkálatokat. A kisdedóvás terén az állam mellett még az Országos Magyar Iskolaegyesület buzgólkodása emelendő ki.

Az állami kisdedóvókból  Rákosligeten kettő volt. Az elsőt 1900-ban, a másodikat 1902-ben indították. (Borovszky: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye – Közoktatásügy 213. oldal)

1900

A gödöllői járásban Rákosligeten 1900-ban 7 tantermes elemi iskolát szerveztek. Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 2. kötet (Magyarország vármegyéi és városai, 1911) KÖZOKTATÁSÜGY a kirendeltséghez tartozó áll. el. iskolák 211. oldal.

Igazgatók:

Igazgató:
Óberle János 1903

Megindult az elemi oktatás megszervezése. Ennek jegyében a vallás- és közoktatásügyi miniszter áthelyezte:
Óberléné-Pomor Eszter beregszászi áll. óvónőt a rákoskeresztúri „Munkás Otthon” telepi áll óvodához. (Néptanítók Lapja 1900. 32. szám)

A vallás- és közoktatásügyi miniszter áthelyezte:
Bachráty István morvaőri és Vrabely Mihályné, szül. Dzsunya Paula bácskeresztúri áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt a rákoskeresztúri „Munkás-otthon” telepen szervezett áll. el. isk.-hoz jelen minőségben.
(Néptanítók Lapja 1900. 3. szám)
1900-ban 7 tanteremmel indult az oktatás. Borovszky Pest-Pilis-Solt-Kiskun …

1901 Állami pénzek érkeznek az új iskola építéséhez

Az állam magáénak érezvén a népoktatás fontosságát, az 1901. évi költségvetésben támogatást biztosított Rákosliget új elemi iskolájának a felépítéséhez.
Az új állami elemi népiskolák építkezési költségeire előirányzott 300.000 koronából főleg Nyitra vármegyében szervezendő új állami elemi népiskolák, továbbá a rákoskeresztúri „Munkás otthon” telepén szervezett egyik állami elemi népiskola törvényszerű elhelyezése lesz biztosítva. (Néptanítók Lapja 1901. 49. szám)

1902

A Munkás Otthon szövetkezet vezetői már 1903-ban szorgalmazzák a közép, vagy polgári iskola felállítását, de nem tudnak elegendő tanulót kimutatni.
Az állami elemi iskola és óvoda még a tél elején megkezdi működését, egyelőre a lakatlan házakban. De a szövetkezet a Fackh Károly téren két nagy telket ajándékozott a kincstárnak, hogy az egyikre elemi, a másikra középfokú vagy ipariskolát építsen.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter kinevezte:

Borbély Ferencz okl. tanítót és Oberléné-Pomor Eszter áll. óvónőt, ill. okl. tanítónőt a rákoskeresztúri munkás otthon telepi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé.(Néptanítók Lapja 1902. 39. szám)

Borbély Ferenc tanító

Rill Anna gönci áll. óvónőt a rákoskeresztúri „Munkás-Otthon telepi“ áll. óvodához. (Néptanítók Lapja 1902. 41. szám)

1902 őszére elkészült az elemi iskola, amely megegyezik a mai Gregor Általános Iskola régi épületével.

1903/1904. A községi elemi iskola

Igazgató: Óberle János

Tanulólétszám: 354 ebből 294 rákosligeti

Elhagyta Rákosligetet, a vallás- és közoktatásügyi miniszter áthelyezte Vrabélyné-Dzunya Paula rákosligeti áll. el. isk. tanítónőt az Ehmann-telepi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. (Néptanítók Lapja 1904. 8. szám)

Leiteregg Lujza kapnikbányai áll. óvónőt a rákosligeti áll. óvodához jelen minőségében. (Néptanítók Lapja 1904. 12. szám)

Stumpf Mária szigetszent-mártoni áll. el. isk. tanítónőt a rákosligeti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében.(Néptanítók Lapja 1904. 34. szám és a Budapesti Hírlap 1904. augusztus 8. száma, Budapesti Napló 1904. augusztus 9.)

1905

A vallás- és közoktatásügyi miniszter jelen minőségében áthelyezte: Gemerné Bálint Elza bártfai áll. el. isk. tanítónőt a rákosligeti áll. el. isk.-hoz. (Néptanítók Lapja 1905. 8. szám, Budapesti Közlöny 1905. 2. szám)

Gyermek színielőadás Rákosligeten. A rákosligeti elemi iskola tanító-testülete az iskolai taneszközök beszerzése javára énekkel, szavalattal és élőképpel egybekötött színielőadást rendezett az iskola tanítványai által. A gyermekek előadását a legnagyobb elismeréssel és tetszéssel fogadta az egybegyűlt nagyszámú közönség. Az erkölcsi és anyagi siker egyaránt meglepő volt. Felülfizettek: Auguszt József 6 kor., Mosch Béla 5 kor., Láng Árpádné 3 kor. 40 fill., Stetri Mór 3 kor. 20 fill., Gyurcsovics Mihály 2 kor. 20 fill., Szabó Ilonka, Olasz József, Dutka József, Balla Jakabné 2—2 kor, Papp Mihályné, Deák István, Márta György, Noszkó István, Klaudusz Istvánné 1—1 kor., Perényi Ferenc, Schuller Béla, Kefrik Károlyné, N. N., Felber Dezső, Nádas Dávid, Kiss Miklósné, Böjti Kálmán, Végh Irma 60—60 fill., Schuszter János, Lay János 40—40 fill. Jegyeiket megváltották: Geyer H. Viktor, Kováts Elek és Mátrai Adolf 2—2 kor. Felülfizetésekből összesen 46 kor. Belépőjegyekből: 213 kor. 80 fill. Összes bevétel: 259 kor. 80 fill. A tanító-testület ez úton fejezi ki köszönetét az adakozóknak szíves támogatásukért. (Pesti Napló, 1905. március 18.)

1906

Burger Ferenc állami tanító egy kötet tárca-cikket ad ki ; a kötetre a szerző neve alatt (Rákosliget, XII. u. 6. sz.) 2 K-val lehet elő-fizetni. (Néptanítók Lapja, 1906. 39. évfolyam 30. szám)

1907

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter kinevezte
Lázár Dezső okl. tanítót a rákosligeti állami elemi iskolához rendes tanítóvá. (Néptanítók Lapja 1907. 15. szám)

1908

Tanítók gyűlése Rákosligeten
Rákos Vidéke 1908.24. szám


Rákos Vidéke 1908. 44. szám

1909

Megnyílt a polgári fiú és leányiskola

Rákos Vidéke 37. szám 1909. szeptember 12.

1910

Rákos Vidéke 27. szám 1910. június 05.

1913

Lázár Dezső rákosligeti áll. tanító „Az elemi népiskolai testgyakorlás tanítását” mutatta be. (Néptanítók Lapja 1913. 24. szám)

Rákos Vidéke 21. szám 1913. május 25.

1914

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter áthelyezte
Gyenge Rózsi fiumei áll. óvónőt saját kérésére a rákosligeti óvodához. (Néptanítók Lapja 1914. 6. szám)

1916

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter áthelyezte Dobrovics Dezső magyarmedvesi áll. el. isk. tanítót a rákosligeti állami elemi iskolához.
(Hivatalos Közlöny, 1916. 24. évfolyam 17. szám page 281.)

Gyenge Róza rákosligeti állami óvónőt a soroksári II.-ik számú állami óvodához  helyezte jelen minőségében (1916 október 2—122589)(Hivatalos Közlöny, 1916. 24. évfolyam 24. szám)

Álláshirdetés 1916. június 1.

1921

1921. július 22. Az Ujság

1922

1922. június 25. Az Ujság

1923

Igazgató:

Paulinyi Gábor 1923 – 1926

1924

Kilenc órás iskolakezdés ügyében küldöttség.
1924. október 30. Az Ujság

1924

1924. augusztus havában Rákosligeten kiállítást rendeztek, melynek tanügyi részében iskolánk is részt vett. A kiállítást József kir. herceg és Auguszta királyi hercegnő nyitotta meg. Az iskolát ezüstéremmel tüntették ki.

1925

Belánkáné Strohmayer Ilona
Jeszenszky Anna
Munkácsy Margit
Bernáth István
Forrás: Hivatalos Közlöny, 1925. 1925. 11. 15 / 22. szám

1926

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Paulinyi Gábor rákosligeti népiskolai tanítót, illetve ig.-tanítót a VII. fizetési osztály 3. fokozatába áll. el. népiskolai tanítóvá kinevezte. (Néptanítók Lapja 1926. XIII-XIV. szám)

1931

A „Pestvármegyei óvónői Kör” folyó évi május hó 4-én, d. e. 1/2 11 órai kezdettel rendes évi közgyűlést tart Kispesten, a Kossuth-téri állami elemi iskola nagy tornatermében. A tárgysorozat rendjén gyakorlati foglalkozásokat mutatnak be: Zloch Józsefné, Zékányné Vajda Mária és Wéber Mária kispesti állami óvónők. Felolvas:  Pósch Erzsébet rákosligeti állami óvónő. Előadást tartanak: dr. Imre Sándor egyetemi tanár és Szekeres Ferenc. székesfővárosi szemináriumi zenetanár. A közgyűlésre már most felhívja a tagok és érdeklődő tanügyi barátok figyelmét az Elnökség. (Néptanítók Lapja 1931. 8. szám)

1936

A rákosligeti elemi iskola számokban. Forrás: Asztalos József: Nagy-Budapest közoktatásügye-Budapesti Statisztikai Közlemények 811, 1936.

Asztalos József: Nagy-Budapest közoktatásügye. Elemi iskolai adatok 1936.

1937

Forrás: Nemzeti Újság 1937. november 26.

Rendelet született az iskolákban dolgozó pedagógusok áthelyezésének módjáról és rendjéről. (A M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1900/1937. eln. sz. rendelete az állami tanárok, tanítók és az állami tanintézeti altisztek áthelyezésének szabályozása tárgyában.)

„A megüresedő állásoknak a tanker. kir. főigazgató hatáskörében áthelyezés útján való betöltését a budapesti tankerületben a középiskoláknál és a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézeteknél csak a teljes óraszámban foglalkoztatott tanárokra nézve engedélyezem, a többi tankerületben pedig az állások betöltését magamnak ez idő szerint a következő helyeken lévő iskolákra nézve tartom fenn: …
g) az elemi iskoláknál: Pest v.m. (vármegye),: …Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget, …”
(Néptanítók Lapja 1937. 5. szám)

1940 -1941

Igazgató: Hegedűs Imre ig. 22,

Az állami elemi iskola tanítói. (A nevek után szereplő szám a szolgálati időt jelzi):

Alföldy Irma 27,
Dévényi Dezső 34,
özv. Gálfyné Delhányi Vilma 30,
Horváthné Szulyovszky Margit 22,
Murainé Schubert Klára 25,
Moravecz Mária 24,
vitéz Keresztury István 27,
vitéz Kereszturyné Szábl Szilárdka 29,
Horváth István 5,
Murai István 32,
Óváriné Murai Kornélia.

(Forrás: Bene Lajos (szerk.) Magyar tanítók évkönyve 1940-41 (Budapest, 1940))

1943

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ádám Lórántné Csertőy Magda rákosligeti, Bóna Gizella rákosligeti, állami népiskolai helyettes tanítókat folyó évi május hó 1-i hatállyal állami népiskolai rendes tanítókká kinevezte. 1943. évi április hó 30-án kelt 149.400/1943. sz, VKM. rendelet. (Néptanítók Lapja 1943. 11. szám)

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Keresztury István rákosligeti iskolai felügyelőt 1943. évi július hó 1-i hatállyal a VII. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. (151.9C0/1943. VI/5. — 1943. június 30.) (Néptanítók Lapja 1943. 15. szám)

1944

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szikra Katalin állami népiskolai helyettes tanítókat állami népiskolai rendes tanítókká kinevezte. (161.800/1943. X. ü. o. — 1943. december 31.)

Forrás: Magyarország 1944. szeptember 5.

1945

Angyal László 1945 – 1946

Keresztúry István


Keresztúry István (Rákoskeresztúr, 1894 – 1971), tanító. 1945-től az FKP tagja, egy ideig e párt rákosligeti szervezetének az elnöke. 1919-től Rákosligeten tanított,1946 -tól az általános iskola igazgatója. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB tagja, 1949-ben a szakszervezetek képviselője az NFB-ben.
(Budapesti Közéleti Névmutató 1945 – 1950 I. kötet 150. oldal)

Stumpf Mariska ?

ÉRTESÍTŐK

1930

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1941