Rákosliget telefonkönyvek 1906 – 1943

Rákosliget telefonkönyvek 1906 – 1943

Rákosliget tempomépítéshez jegyzés

Telefonkönyv 1906

Telefonkönyv 1912

Telefonkönyv 1912

Telefonkönyv 1912

Telefonkönyv 1912

Telefonkönyv 1913

Telefonkönyv 1913

Telefonkönyv 1914

Telefonkönyv 1914

Telefonkönyv 1917

Telefonkönyv 1917

Telefonkönyv 1920

Telefonkönyv 1920

Telefonkönyv 1920

Telefonkönyv 1920

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1942

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Telefonkönyv 1943

Rákosliget telefonkönyvek 1906 – 1943 képnézegetővel